wefbg1.jpg

Тук е мястото, където безплатно след регистрация може да публикувате свои статии, презентации и видеоклипове, също и да имате достъп до всички други, които са споделени в платформата за обмен и комуникация.
Моля да изпращате своите публикации, презентации и видеоклипове на адрес mariawefbg@abv.bg , като спазвате следните изисквания
Here is where you can register and publish your articles, presentations and videos after a free registration, and also have access to all other such materials shared on this exchange and communication platform.Please send your publications, presentations and videos to mariawefbg@abv.bg following these requirements

Презентации от втора международна конференция:

”Образователната система през 21 век – иновативни подходи за качествено образование”,
02.06 -03.06.2016г., Пловдив

 • Д-р Лидия ван Рийтшот, Директор на Световен образователен форум, презентация
Drs. Lydia van Rietschote, Director of World Education Forum
 • Мария Гайдарова, Председател на Световен образователен форум България, презентация
Maria Gaidarova, President World Education Forum Bulgaria
Stefan Stojanov, Deputy Mayor Plovdiv, Bulgaria
 • Д-р Кристофър Хауърд, Председател Световен образователен форум, Великобритания, презентация
Dr Christopher Howard, President World Education Forum, UK
Howard Smith, PhD, Bank Street College, NY, USA– by distance
 • Проф. д-р Росица Пенкова, директор, ДИУУ към СУ” Св. Климент Охридски” , презентация
Prof. PhD Rositsa Penkova, Qualification Departmrent at University of Sofia “Kliment Ohridski”
Prof. PhD Galin Tsokov, Executive Dean of the Pedagogical department at University of Plovdiv “Paisiy Hilendarski”, Plovdiv
 • Васка Атанасова, старши експерт начално образование, РИО Пловдив, презентация
Vaska Atanasova, Regional Educational Inspectorate Plovdiv
 • Евгения Пеева, изпълнителен директор на фондация „Заедно в час”,презентация
Evgenia Peeva, Executive Director “Together in Class” Foundation
Julian Petrov, Chairman of the Teachers Union “Podkrepa”
 • Headteachers from Bulgaria:
 • Бойка Софийска , директор, 129 ЦДГ, София, презентация
 • Жореса Манолова,помощник директор ОУ” Райна Княгиня”, Пловдив, презентация
 • Валентина Стоенчева-Георгиева, директор СОУ” Патриарх Евтимий”, Пловдив, презентация
 • Лиляна Клатурова, директор, СОУ”Христо Ботев”, гр.Славяново, филм: https://www.youtube.com/watch?v=WS-dSV1lvKc
 • Маргарита Бозова,директор ОУ” Яне Сандански”, Пловдив, презентация
Уъркшоп- добри практики, Exchange workshops:
 • Развиване на умения на 21 век в класната стая, Д-р Нели Колева, фондация „ Заедно в час”, презентация
"How to develop 21st century skills in the classroom" Dr Neli Koleva , Institutional Partnership Director of “Together in Class” Foundation
 • „Развитие на образованието в областта на иновациите в Холандия”,
Д-р Лидия ван Рийтшот, Директор на Световен образователен форум, //презентация// The latest developments on innovation in the education in The Netherlands" ,
Drs. Lydia van Rietschote, Director of World Education Forum


Mедийно отразяване на конференцията:

http://plovdiv.topnovini.bg/node/710062

http://bnr.bg/plovdiv/post/100698882#st_refDomain=www.facebook.com&st_refQuery=

http://uchenieto.dir.bg/_wm/library/item.php?did=556427&df=8&dflid=3

http://novinitezaplovdiv.dir.bg/_wm/library/item.php?did=556331&df=706703&dflid=3

http://u4avplovdiv.com/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-16-6-%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%82-%D1%87%D0%B5-%D0%BE/Презентации от международна конференция" Лидерство за равен достъп и качествено образование", 04.- 05.06.2015г., ПловдивТон Дюиф, Председател на Световен образователен форум:„ Глобализацията през 21 век и предизвикателствата пред образователните системи”
Тоn Duif, President of World Education Forum: “21st Century globalization and the challenges for the educational systems"


Мария Гайдарова, Председател на Световен образователен форум България:„Мисия и дейности на Световен образователен форум България”Maria Gaydarova, President of World Education Forum Bulgaria: “Mission and activities of World Education Forum Bulgaria”

Професор Майкъл Щротц, Университет на Инсбрук, Австрия:„Новата роля на лидера, концепцията „системно лидерство” и изграждане на мрежи”
Professor Michael Schratz,
University of Innsbruck, Austria:„Developing Leaders, Building Networks, Changing Schools through System Leadership“

д.ик.н. Янка Такева, Председател на СБУ:„Култура и лидерство в образователните институции”
PhD in economics Yanka Takeva, Chairman of the Bulgarian Teachers Union:“Culture and leadership in the educational institutions”

Ваня Кастрева, зам. министър, МОН
Eлеонора Лилова, директор на 2 СОУ "Акад. Емилиян Станев": „ Измерения на лидерството и области на дейности на директора в българската образователна система”
Vanya Kastreva, dept. Minister at the Bulgarian Ministry of Education
Eleonora Lilova, Headmaster of 2nd Secondary School “Acad. Emilian Stanev”: “Leadership dimensions and headmaster’s activity areas in the Bulgarian Education System”

Проф. Д-р Галин Цоков, ПУ” Паисий Хилендарски”:„ Менторство на новоназначени педагогически специалисти – политика за ефективно управление на човешките ресурси”
Prof. PhD Galin Tsokov, University of Plovdiv “Paisiy Hilendarski”: “Mentoring newly recruited teachers – a policy for effective human resource management”

Хенк Янсен, Франс Смит, Представители на Световен образователен форум:„Ценностите на лидера в съвременното образование”
Henk Janssen, Frans Schmitz, World Education Forum Representatives:“Leadership values in contemporary education”

Ивелина Пашова, Представител на фондация "Заедно в час": Преподавай като лидер – стратегии за лидерство”
Ivelina Pashova, “Teach for Bulgaria” Foundation :
„ Teach like a leader – leadership strategies”

Проф.дпн Дора Левтерова, Директор на Университетски център за кариерно развитие, ПУ „Паисий Хилендарски”: „Лидерство на приобщаващия учител в позитивното образование”Prof. PhD Dora Lefterova, Director of University Centre for Career Development, University of Plovdiv “Paisii Hilendarski”: “Leadership of the uniting teacher in a positive education”
Методи Терзиев, директор Институционални партньорства, Фондация „Заедно в час”:„Програма „Заедно в час“ – подбор на лидери за равен достъп до качествено образование“

Metody Terziev, Institutional Partnership Director of The “Teach for Bulgaria” Foundation: “The “Teach for Bulgaria” program – recruiting leaders for equal access to high quality education”

Васка Атанасова, ст.експерт, РИО Пловдив: „Рефлексивни умения и лидерско поведение на учителя от начален етап”
Vaska Atanasova, Expert at the Regional Education Inspectorate, Plovdiv:“Reflection skills and leadership behavior of the primary teacher”

Иван Панайотов, Началник РИО Хасково:"Ролята на лидера за развитие на училището"Ivan Panayotov, Head of the Regional Education Inspectorate, Haskovo:“The role of the leader for developing the school”

Павел Чепов, директор на Търговска гимназия, гр.Бургас:„ Лидери в професионалното образование чрез сътрудничество с работодателите”
Pavel Chepov, Headmaster of Trade High School, Burgas, Bulgaria:“Leaders in vocational training through cooperation with employers”

Мариана Закова, директор на 137 СОУ” Ангел Кънчев”, гр. София:„ Управление на промяната – лидерство за качествено образование”
Mariana Zakova, Headmaster of 137th Secondary School “Angel Kanchev” – Sofia, Bulgaria:“Managing change – leadership for high quality education”

Жореса Манолова,Мария Гайдарова ,ОУ” Райна Княгиня”, гр.Пловдив:„ Формиране на лидерски умения чрез иновативни методи на работа”Joresa Manolova, Maria Gaydarova,“Raina Knyaginya” Primary and Middle School, Plovdiv:“Building leadership skills through innovative teaching methods”

Маргарита Бозова, ОУ”Яне Сандански” , гр.Пловдив:” Взаимодействие с родители - партньорство между лидери”
Margarita Bozova, ”Jane Sandanski” School, Plovdiv:“Parental involvement – partnership between leaders”


споделени добри практики
ОУ" Райна Княгиня", Пловдив, България, тема: "Иновативни методи в начален етап""Raina Knjaginja" school, Plovdiv, Bulgaria, e-mail: rainakng@abv.bg, Topic " Innovative Working Methods"
ОУ" Яне Сандански", Пловдив, България, тема:"Професионалното развитие на учителите като индикатор за ефективност"
Калина Ангелова, старши учител по математика, тема:" Идеи за проектно обучение по математика в 5 клас"
инж.Веска Попова,Пловдив, България, тема "Педагогическа технология за проектно обучение по учебна практика" Сомелиерство"

ОДЗ "Знаме на мира", гр. Враца - " Иновативни методи на работа", " Innovative methods of work"