images what can i do.jpg
"EDUCATION FOR EVERY CHILD!"Connecting schools around the world
Как да подкрепим мечтата на всяко дете по света за образование?
Чрез участието си в инициативите на Световния образователен форум Вие ставате част от глобална мрежа на училища, учители, асоциации и личности, които споделят образованието като ценност и необходимост за всяко едно дете по света.

 • Годишен бюлетин на Световен образователен форум България за 2016г. може да изтеглите от тук
 • Annual newsletter 2016 World Education Forum Bulgaria
 • Международна конференция на Европейската асоциация на училищни директори, 19-21 октомври 2016г., Холандия,esha2016.com


Всички презентации са качени в панел Добри практики на сайта ни!
http://worldeducationforum-bg.wikispaces.com/Best+practises
 • International conference,“21-st CENTURY EDUCATION SYSTEM – INNOVATIVE APPROACH FOR QUALITY EDUCATION
PLOVDIV, BULGARIA, 02.06.2016г. - 03.06.2016г: Program, List of speakers, Photos
https://worldeducationforum.files.wordpress.com/2016/06/reportwefbg-06-2016.pdf

Journal of the NAPD, November 2015, Списание на Национална асоциация на директори и пом.директори, Ирландия, Ноември 2015, стр. 52-стр. 62 - отразена е международната конференция на Световен образователен форум България.

 • Годишен бюлетин на Световен образователен форум България може да изтеглите от тук
Annual Newsletter World Education Forum Bulgaria

 • Стартира проект " Иновативни училища" в Пловдив, който се реализира като съвместна инициатива с Община Пловдив. Проектът е подкрепен от Дом на културата " Борис Христов" и предстои разширяването му в други области от страната. Членовете на Световен образователен форум България ще получат своевременна информация.

 • Стартира издаването на WEF бюлетин/ WEF newsletter:
Брой 1, Октомври 2015/ Оctober 2015

Всички презентации са качени в раздел добри практики на сайта ни!

12 Международна конференция за директори на училища, Хелзинки, 03.08.2015г. - 06.08.2015г. За повече информация www.icp2015.fi или тук
12th WORLD CONVENTION FOR PRINCIPALS IN HELSINKI, FINLAND 3-6.8.2015
Please visit the website for more information and program www.icp2015.fi

Като член на Световния образователен форум България Вие имате възможности:
 • Да участвате в национални и международни инициативи - конференции, майсторски класове, кръгли маси и дискусии, квалификации и обучения и да получите съответния сертификат за това.
 • Да публикувате свои статии, презентации и видеоклипове, също и да имате достъп до всички други , които са споделени в платформата за обмен и комуникация.
 • Да осъществявате партньорства между различни училища от страната и чужбина, както и мобилност за обмен на добри практики.
 • Да участвате в различни проекти и програми.
 • Да бъдете съорганизатор на състезания, пробни сертификатни изпити и други инициативи в подкрепа на равния достъп до качествено образование.

What can I do?
You can help realize the dream of many children in developing countries: Children want access to an education! Can you imagine the impact it would have if every school in the Bulgaria supported the World Education Forum initiatives?
You can start by selecting an initiative listed on this page, start fundraising activities on your school and make the dreams of millions of children a reality: "We want access to an education!"

As a member of the World Education Forum Bulgaria you can:

 • Participate in national and international initiatives – conferences, master classes, round tables, discussions, qualifications and trainings and to receive an attendance certificate for that
 • Publish your own articles, presentations and videos, and also to have access to all other such materials shared on the exchange and communications platform.
 • Establish partnerships between different schools from the country and abroad, as well as a mobility for exchange of good practices.
 • Take part in various projects and programs.
 • Be a co-organizer of competitions, mock exams and other initiatives supporting equal access to a quality education